Дошкільнa педагогіка

Основи дошкільної педагогіки

1. Загальні засади дошкільної педагогіки

1.1. Предмет дошкільної педагогіки
1.1.1. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань
1.1.2. Значення дошкільного дитинства
1.1.3. Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками

1.2. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання
1.2.1. Виховання і розвиток
1.2.2. Роль дорослого в розвитку дитини
1.2.3. Вікова періодизація дитинства
1.2.4. Вікові й індивідуальні особливості дітей
1.2.5. Обдаровані діти
1.2.6. Діти з проблемами розвитку

1.3. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки
1.3.1. Методологія педагогічного дослідження
1.3.2. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки
1.3.3. Упровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти
1.3.4. Значення передового педагогічного досвіду
Література

2. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки

2.1. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання
2.1.1. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу
2.1.2. Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя
2.1.3. Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження
2.1.4. Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва
2.1.5. Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст.
2.1.6. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині XX ст.
2.1.7. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.
2.1.8. Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст.
2.1.9. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

2.2. Сучасна система дошкільної освіти

2.2.1. Дошкільні заклади в системі національної освіти
2.2.2. Типи дошкільних закладів і їх функції
2.2.3. Програми виховання і навчання дітей
2.2.4. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти
2.2.5. Дошкільна освіта за кордоном
Література

3. Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку

3.1. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку
3.1.2. Ідеал і мета виховання
3.1.3. Завдання виховання дітей дошкільного віку

3.2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку
3.2.1. Фізичний розвиток і фізичне виховання
3.2.2. Розвиток теорії фізичного виховання
3.2.3. Завдання фізичного виховання дітей
3.2.3. Засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку
3.2.4. Фізичні вправи
3.2.5. Виховання культурно-гігієнічних навичок

3.3. Розумове виховання дітей дошкільного віку
3.3.1. Розумовий розвиток і розумове виховання
3.3.2. Розвиток теорії розумового виховання дітей
3.3.3. Розвиток теорії розумового виховання дітей
3.3.4. Завдання розумового виховання дошкільників
3.3.5. Зміст і засоби розумового виховання дітей
3.3.6. Система сенсорного виховання

3.4. Моральне виховання дітей дошкільного віку
3.4.1. Моральний розвиток і моральне виховання
3.4.2. Розвиток теорії морального виховання дітей
3.4.3. Завдання морального виховання
3.4.4. Моральне виховання в процесі спілкування з дорослими
3.4.5. Моральне виховання у грі
3.4.6. Моральне виховання у трудовій діяльності
3.4.7. Моральне виховання в процесі навчання
3.4.8. Методи морального виховання
3.4.9. Виховання вольової поведінки
3.4.10. Виховання основ гуманізму
3.4.11. Виховання патріотизму

3.5. Трудове виховання дітей дошкільного віку
3.5.1. Розвиток теорії трудового виховання
3.5.2. Завдання трудового виховання
3.5.3. Особливості трудової діяльності дошкільників
3.5.4. Ознайомлення дітей з працею дорослих
3.5.5. Види праці дітей
3.5.6. Форми організації трудової діяльності дітей

3.6. Естетичне виховання дітей дошкільного віку
3.6.1. Естетичний розвиток і естетичне виховання
3.6.2. Розвиток теорії естетичного виховання
3.6.3. Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку
3.6.4. Зміст естетичного виховання дітей дошкільного віку
3.6.7. Засоби та методи естетичного виховання

3.7. Єдність і взаємозв’язок завдань виховання дошкільників
Література

4. Виховання дітей у грі

4.1.1. Теорія гри
4.1.2. Походження гри
4.1.3. Наукові теорії та сучасні дослідження гри
4.1.4. Дошкільнa педагогіка
4.1.5. Класифікація дитячих ігор

4.2. Іграшка
4.2.1. Виховна і освітня цінність іграшки
4.2.2. Історія іграшки
4.2.3. Українська народна іграшка
4.2.4. Види іграшок
4.2.4. Вимоги до іграшок

4.3. Творчі ігри
4.3.1. Виховне значення творчої гри
4.3.2. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці
4.3.3. Режисерські ігри
4.3.4. Сюжетно-рольові ігри
4.3.5. Театралізовані ігри
4.3.6. Будівельно-конструкційні ігри
4.3.7. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей

4.4. Дидактичні ігри
4.4.1. Особливості дидактичної гри
4.4.2. Структура дидактичної гри
4.4.3. Види дидактичних ігор
4.4.4. Педагогічне керівництво дидактичними іграми
Література

5. Навчання дітей дошкільного віку

5.1.1. Загальні основи дошкільної дидактики
5.1.2. Особливості навчання дітей дошкільного віку
5.1.3. Зміст навчання дітей дошкільного віку
5.1.4. Принципи і типи навчання

5.2. Методи і форми організації навчання
5.2.1. Особливості методів навчання
5.2.2. Форми організації навчання дітей дошкільного віку
Література

6. Дошкільний заклад, сім’я, школа


6.1. Педагогічний процес у дошкільному закладі
6.1.1. Закономірності педагогічного процесу
6.1.2. Структура педагогічного процесу
6.1.3. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу
6.1.4. Планування педагогічного процесу

6.2. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей
6.2.1. Виховна функція сім’ї
6.2.2. Особливості сімейного виховання дошкільників
6.2.3. Батьківський авторитет
6.3.3. Педагогічна культура батьків
6.4.4. Виховання батьків
6.4.5. Форми роботи дошкільного закладу із сім’єю

6.3. Підготовка дитини до навчання в школі
6.3.1. Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти
6.3.2. Готовність дітей до шкільного навчання
6.4.3. Адаптація до шкільного навчання
6.5.4. Спільна робота дошкільного закладу і школи

Література

АлексєєнкоТ. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї. — К., 1997.
Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2002. — № 11.
Буре Р. С Готовим детей к школе. — М., 1987.
Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М., 1989.
Детский сад и семья / Под ред. Т. А. Марковой. — М., 1986.
Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. Ч. 2. — М., 1988.
Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. — К., 1977.
Каптерев П. Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. — М., 1989.
Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение стар¬ших дошкольников. — К., 1986.
Котырло В. К., Ладывир С. А. Детский сад и семья. — К., 1984.
Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. — М., 1991.
Кузь В. Школа — центр воспитания. — М., 1991.
Лаврентьева Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2003. — № 1.
Лешли Д. Работать с детьми, поощрять их развитие и проблемы: Пер. с англ. — М., 1991.
Мчедлидзе Н. Б. Место игры в педагогическом процессе дет¬ского сада // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. — М., 1966.
Наступність у навчально виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. 3. Н. Борисової. — К., 1985.
Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. — М., 1995.
Макаренко А. С. Книга для батьків. — К., 1969.
Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. — М., 1980.
Островська Л. Ф. Сімейне виховання дошкільника. — К., 1977.
Педагогічна культура молодих батьків. — К., 1995.
Петроченко Г. Г. Развитие детей 6—7 лет и подготовка их к шко¬ле / Под ред. А. М. Леушиной. — Минск, 1982.
Плохій З. П., Дьоміна І. С. Методичні рекомендації для працівни¬ків навчально-виховного закладу «школа — дитячий садок». — К., 1988.
Постовий В. Г. Сучасна сім’я і її педагогіка. — К., 1994.
Помощь родителям в воспитании детей. — М., 1992.
Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України (№1/9-434 від 01.10. 2002) // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10.
Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. — К., 1998.
Рыжова Н. А. Развивающая среда дошкольных учреждений. — М.. 2003.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. — К., 1997.
Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти // Дошкільне виховання. — 2000. — № 11.
Скуратівський В. Берегиня. — К., 1987.
Сластенин В. А., Исаев И .Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика. — М., 2002.
Спиваковская А. С. Как быть родителями. — М., 1986.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К., 1978.
Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10—11.
Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. — К., 1974.
Фромм А. Азбука для родителей. — М., 1991.
Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы. — М., 1993.
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. — Л., 1989.

Література