Фізичне виховання дітей

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Навчальний посібник складено згідно з програмою для педаго¬гічних університетів та училищ. У ньому розглянуто основи систе¬ми фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, методика проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в дошкільному закладі. Висвітлені питання планування та обліку роботи, керівниц¬тва фізичним вихованням у дошкільників, особливості викладання курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» у педагогічних училищах. Для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних на¬вчальних закладів зі спеціальності «Дошкільне виховання», студентів педагогічних коледжів та училищ кваліфікації 8010101 — магістр, 7010101 — бакалавр, 6010101 — спеціаліст. Вільчковський Е.С., Курок О.І.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Предмет та основні поняття теорії та методики фізичного виховання

Наукові основи теорії і методики фізичного виховання

Методи наукових досліджень в теорії фізичного виховання

ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Фізичне виховання — суспільне явище

Фізична культура в Україні

Основні принципи системи фізичного виховання

Основні ланки системи фізичного виховання

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Предмет теорії фізичного виховання дошкільників

Взаємозв’язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками

Розвиток теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку

Завдання фізичного виховання для дітей дошкільного віку

Засоби фізичного виховання

Характеристика та види фізичних вправ

Класифікація фізичних вправ

Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання

Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання

Характеристика програми з фізичної культури

Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього віку та дошкільного віку

Фізичне виховання дітей раннього віку

Фізичне виховання дітей першого року життя

Фізичне виховання дітей другого року життя

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Єдність навчання, виховання та розвитку дітей у процесі фізичного виховання

Принципи навчання

Методи та прийом навчання фізичних вправ

Закономірності формування рухових вмінь та навичок

Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку

ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Методика навчання основних рухів

Загальнорозвиваючі вправи

Вправи з шикування та перешикування

Танцювальні вправи

РУХЛИВІ ІГРИ ТА МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

Оздоровче і виховне значення рухливих ігор

Організація та методика проведення рухливих ігор

Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах

Рухливі ігри під музику

Методика проведення ігор спортивного характеру

Вправи спортивного характеру

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ В РЕЖИМІ ДНЯ

Ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну

Фізкультурні хвилинки

Фізкультурні паузи

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Типи занять з фізичної культури

Структура та зміст занять з фізичної культури

Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури

Заняття з фізичної культури на повітрі

Особливості проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах

Методика проведення занять з фізичної культури у мішаних за віком групах

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ДІТЕЙ

Оптимальна рухова активність — необхідна умова всебічного розвитку дітей

Керівництво самостійною руховою діяльністю дітей

Організація активного відпочинку дітей

ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури

Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані

Оперативне планування з фізичної культури

Облік роботи з фізичної культури

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Фізкультурне обладнання групової кімнати

Обладнання фізкультурного залу

Обладнання фізкультурного майданчика

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СИСТЕМОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Функціональні обов’язки завідуючої, педагогів та медичних працівників в організації фізичного виховання дітей

Лікарсько-педагогічний контроль за фізичним вихованням

Фізичне виховання дитини в сім’ї

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» У ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩІ

Завдання курсу та його програма

Планування курсу

Методика проведення теоретичних та практичних уроків

Керівництво самостійною роботою та облік успішності учнів

Педагогічна практика в дитячому садку

Робота предметної комісії

ЛІТЕРАТУРА

1. Адашкявичене 9-Й. Баскетбол для дошкольников. — М., 1983.

2. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. — 3-е изд. — М., 1977.

3. Алябьева М.Н. Физическое воспитание детей раннего возраста. -2-е изд. — К., 1978.

4. Бабина К.С. Утренняя гимнастика в детском саду. — М., 1978.

5. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, ползать, лазать и метать. — М., 1983.

6. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. -М., 1986.

7. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкіль¬ному закладі. — К., 2001.

8. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. — К., 1979.

9. Вильчковский 9.С. Развитие двигательной функции у детей. — К., 1983.

10. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. -К., 1985.

11. Вильчковский 9.С. Физическое воспитание дошкольников в семье. -К., 1987.

12. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. — К., 1989.

13. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику. -К., 1989.

14. Вильчковский 9.С. Психолого-педагогические основьі системи фи¬зического воспитания дошкольников // Воспитание детей дошколь-ного возраста. — К., 1991.

15. Вільчковський Е.С, Козленко М.П., Цвек С.Ф. Системи фізичного виховання молодших школярів. — К., 1992.

16. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. — К., 1998.

17. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. — К., 1981.

18. Волкова С.С. Как воспитать здорового ребенка. — К., 1981.

19. Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. Мальїши открмвают спорт. — М., 1975.

20. Голощекина М.П. Лижи в детском саду. — 2-е изд. — М., 1977.

21. Губерт К.Д., Рисе М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. -М., 1981.

22. Детские подвижньїе игрьі народов СССР / Под ред. А.В.Кистяковс-кой, Т.И.Осокиной. — М., 1983.

23. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей ранньо¬го і дошкільного віку. — 2-е вид. — К., 1979.

24. Дмитренко Т.І. Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку.-К., 1976.

25. Дмитренко Т.І. Руховий режим у дитячому садку. — К., 1980.

26. Запорожец А.В. Развитие произвольньїх движений. — М., 1960.

27. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического вос-питания детей дошкольного возраста: Учебник для пединститутов. — 3-є изд.-М., 1985.

28. Кистяковская М.Ю. Развитие движений у детей первого года жиз-ни. -М., 1970.

29. Козленко М.П., Вільчковський Е.С, Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного виховання (початкові класи). — К., 1984.

30. Лайзене СЯ. Физическая культура для малмшей. — 2-е изд. — М., 1987.

31. Лескова Г.П., Вуцинская П.П., Васюкова В.И. Обінеразвивающие упражнения в детском саду. — М., 1981.

32. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста (метод, указания). — М., 1983.

33. Никитин Б., Никитина Л. Ми и наши дети. — М., 1980.

34. Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванню в детском саду. — М., 1991.

35. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. — 3-є изд. — М., 1986.

36. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С Игрн и развлечения детей на воздухе. — 2-е изд., М., 1983.

37. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. — 3-є изд. — М., 1986.

38. Програма виховання в дитячому садку. — К., 1991.

39. Пустннникова Л.М. Коньки в детском саду. — М., 1979.

40. Степаненкова 9.Я. Теория и методики физического воспитания и развития ребенка. — М., 2001.

41. Тимофеева Е.А. Подвижньїе игрн для детей младшего дошкольно-го возраста. — 2-е изд. — М., 1986.

42. Теория и методика физического воспитания: В 2 т. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. — К., 2003.

43. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я. Ради здоровья детей. — М., 1985.

44. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурньїе занятия на воздухе с деть-ми дошкольного возраста. — М., 1983.

45. Фролов В.Г. Игрм и физические упражнения на прогулках. — М., 1986.

46. Фомина А.И. Физкультурньїе занятия и спортивньїе игрм в детс-ком саду. — 2-е изд. — М.,-1984.

47. Цвек С.Ф. Спортивні вправи та розваги дошкільнят. — К., 1990.

48. ПІейко М.К. Рухливі ігри дошкільників. — 3-є вид. — К., 1972.

49. Шишкина В.А. Азбука движений мальїша. — Минск, 1985.

50. Шишкина В.А. Движение + движение. — М., 1992.

51. Юрко Г.П., Спирина В.П., Сорочек Р.Г., Уварова З.С. Физическое вос-питание детей раннего и дошкольного возраста. — 2-е изд. — М., 1978.