Методи і форми організації навчання

Процес навчання пов’язаний з використанням певних способів, прийомів, завдяки яким діти опановують нові знання, розвиваються розумово, у них формуються необхідні для пізнавальної діяльності особистісні якості. Для позначення сукупності цих способів використовують поняття «метод» (грец. — спосіб пізнання, шлях руху до ІСТИНИ). Водночас він є і сукупністю приписів, ви¬мог, принципів, які регламентують процес вирішення конкретного завдання.
У сфері дидактики особливу роль відіграє метод на¬вчання, в якому поєднується спосіб діяльності того, хто навчає, і спосіб навчальної діяльності дитини.
Метод навчання — система послідовних способів взаємопов’язаної діяльності педагога і дітей, спрямована на досягнення навчально-виховних завдань.
На практиці метод навчання постає як спосіб роботи вихователя, завдяки якому дошкільник засвоює знання, уміння, навички, розвиває свої пізнавальні здібності. Ме¬тод навчання спрямований на забезпечення взаємозв’язку пізнавальної та практичної діяльності дітей, тому він має і освітнє, і виховне значення. Структурним елементом мето¬ду навчання є прийом навчання — конкретна дія виховате¬ля чи дитини.