СТАТУТ ДНЗ №15

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 15 м. Умані (далі — ДНЗ №15, дошкільний навчальний заклад №15) зданий в експлуатацію, згідно наказу відділу освіти Уманської міської ради №6 від 15.01.1965 року, на 140 місць.
1. ДНЗ №15 є комунальним закладом, підзвітним та підконтрольним відділу освіти Уманської міської ради (далі — відділ освіти).
2. Повне найменування: Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 15 м. Умані.
Скорочене найменування: ДНЗ № 15.
3. Юридична адреса закладу: 20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Європейська,5А.
4. Засновник ДНЗ № 15 – Уманська міська рада (далі – засновник).
5. Дошкільний навчальний заклад № 15 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», підзаконними актами з питань дошкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України (далі — МОН), розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Уманської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.
6. ДНЗ № 15 є юридичною особою публічного права і діє на підставі Статуту. Має печатку, штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису) в органах Державного казначейства.
7. Дошкільний навчальний заклад № 15 є бюджетною неприбутковою організацією.
8. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку.
9. Діяльність дошкільного навчального закладу № 15 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»:
1) збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
2) забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
3) формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;
4) виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
5) створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;
6) здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю та громадськістю;
7) забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
8) поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
9) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту закладу.
В разі функціонування спеціальних, компенсуючих та інклюзивних груп у закладі здійснюється забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини з особливими потребами шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та оздоровчою роботою.
10. ДНЗ № 15 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.
11. Дошкільний навчальний заклад № 15 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
1) реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту»;
2) забезпечення рівня дошкільної освіти у межах держаних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
3) безпечні умови освітньої діяльності;
4) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності;
5) дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
12. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом № 15 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
13. ДНЗ № 15 може здійснювати інноваційну діяльність та мати статус експериментального, який надається відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
14. У ДНЗ № 15 не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. ДНЗ № 15 здійснює свою діяльність для дітей віком від 1,5 до 6 (7) років. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, та створених у закладі відповідних матеріально-технічних умов можуть прийматися діти віком від двох місяців. Заклад розрахований на 6 груп і має проектну потужність на 83 місця.
2. У дошкільному навчальному закладі № 15 функціонують групи загального розвитку та компенсуючого типу. В разі потреби можуть створюватися спеціальні, інклюзивні, санаторні, сімейні, прогулянкові та групи соціально-педагогічного патронату, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.
3. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) та іншими ознаками, які відповідають ознакам закладу комбінованого типу.
4. У ДНЗ № 15 можуть функціонувати групи з різним режимом перебування дітей:
1) денним – 10,5 годин і 12 годин;
2) цілодобовим – 24 години;
3) короткотривалим:
а) до 3,5 годин утримання без харчування дітей;
б) до 6 годин – з обов’язковим одноразовим харчуванням дітей;
в) прогулянкові;
г) чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.
Зарахування дітей до груп різного режиму перебування здійснюється за бажанням батьків на загальних підставах.
5. Наповнюваність груп дітьми у ДНЗ № 15 становить:
1) для дітей віком до одного року – до 10 осіб;
2) для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
3) для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
4) різновікові – до 15 осіб;
5) з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
6) в оздоровчий період – до 15 осіб.
Наповнюваність та порядок комплектування, специфіка діяльності у компенсуючих, спеціальних, інклюзивних групах визначається згідно з чинним законодавством України.
Комплектування груп у закладі здійснюється відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
Переведення з однієї групи до іншої вікової групи, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (в кінці серпня).
6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу № 15 здійснюється керівником протягом календарного року та за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють на підставі:
1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
2) медичної довідки про стан здоров’я дитини, за встановленою формою затвердженою чинним законодавством України, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
3) свідоцтва про народження дитини (копія);
4) документів для встановлення батьківської плати за дитяче харчування на пільгових умовах при їх наявності.
Для прийому дітей до компенсуючих, спеціальних, інклюзивних груп додатково подається висновок психолого-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю та направлення відділу освіти.
В разі переведення дитини з іншого дошкільного навчального закладу, батьки надають виписку з медичної документації дитини за встановленою формою первинної облікової документації.
7. За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
8. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:
1) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне перебування дитини;
3) у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
4) у разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу без поважних причин більше ніж 20 днів протягом місяця.
9. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.
10. ДНЗ № 15 здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких проживають в закріпленому освітньому мікрорайоні і не відвідують дошкільний заклад із поважних причин, з метою забезпечення здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.
11. Діти, які перебувають в ДНЗ № 15 короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Дошкільний навчальний заклад № 15 працює за 5-денним робочим тижнем протягом 10,5 годин щодня. Режим роботи для спеціальних та
інклюзивних груп встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи. Вихідні: субота, неділя, святкові та неробочі дні згідно з чинним законодавством України.
2. Щоденний графік роботи ДНЗ № 15:
1) початок роботи — 7 годин 30 хв.;
2) закінчення роботи – 18 годин 00 хв.
3. Щоденний графік роботи чергової групи ДНЗ № 15:
1) початок роботи в ранкові години – 7 годин 00 хв.;
2) закінчення роботи в ранкові години – 7 годин 30 хв.;
3) початок роботи у вечірні години – 18 годин 00 хв.;
4) закінчення роботи у вечірні години – 19 годин 00 хв.
4. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у ДНЗ № 15 може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі № 15 починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період — з 01 червня до 31 серпня.
2. Діяльність ДНЗ № 15 регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з управлінням Держпродспоживслужби в місті Умані.
3. У дошкільному навчальному закладі № 15 визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти через реалізацію комплексних та парціальних програм розвитку дітей, затверджених в установленому порядку МОН.
5. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей ДНЗ № 15 може організовувати освітній процес за такими пріоритетними напрямами (за одним або кількома):
1) художньо-естетичним;
2) фізкультурно-оздоровчим;
3) музичним;
4) гуманітарним.
6. Дошкільний навчальний заклад № 15 може надавати додаткові освітні послуги (у формі організації гурткової роботи з дітьми на платних, безоплатних умовах), лише на основі угоди з батьками або особами, які їх замінюють, та із закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України спільно з Міністерством охорони здоров’я України.
7. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих послуг не може бути підставою для відрахування дитини із закладу.
8. ДНЗ № 15 для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.
9. Навчально-виховний процес у спеціальних та інклюзивних групах здійснюється за спеціальними програмами, затвердженими в установленому порядку МОН України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Дошкільний навчальний заклад № 15 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених чинним законодавством.
2. Організація харчування дітей у ДНЗ № 15 забезпечується керівником закладу через відділ освіти Уманської міської ради.
Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами — підприємцями з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм. Керівник закладу несе відповідальність за безпечність, корисність запропонованої дітям їжі, приготовленої в закладі з дотриманням чинного законодавства.
3. У ДНЗ № 15 установлено 3- разове харчування.
Для дітей з короткотривалим перебуванням організація харчування, його форми і кратність визначається за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.
4. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на відділ освіти Уманської міської ради, управління Держпродспоживслужби в місті Умані.
Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу.
5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі у розмірі, встановленому рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради.
Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі визначається чинним законодавством України.

VІ.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. У дошкільному навчальному закладі № 15 медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі старшими медичними сестрами, які входять до штату закладу та лікарем Уманської міської дитячої лікарні.
2. У ДНЗ № 15 передбачено:
1) проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями;
2) проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;
3) надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі;
4) організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
3. До основних обов’язків медичних працівників закладу належать:
1) моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
2) організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
3) здійснення контролю за якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
4) медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
5) проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу;
6) здійснення контролю за своєчасним проходженням медичних оглядів працівників.
4. Дошкільний навчальний заклад № 15 забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи у закладі, при відкритті спеціальних, інклюзивних груп, обладнуються відповідні кабінети, приміщення.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі є:
1) діти дошкільного віку;
2) завідувач (директор);
3) педагогічні працівники;
4) медичні працівники;
5) помічники та асистенти вихователів;
6) батьки або особи, які їх замінюють;
7) фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
2. У дошкільному навчальному закладі № 15 права дитини визначені чинним законодавством України.
Дитина має право на:
1) безоплатну дошкільну освіту;
2) безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання, захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
3) безоплатне медичне обслуговування;
4) захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
5) здоровий спосіб життя.
3. ДНЗ № 15 забезпечує соціальний захист дітей дошкільного віку:
1) дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, безоплатне дитяче харчування;
2) дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на відвідування закладу з гнучким режимом роботи.
4. У закладі батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:
1) вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
2) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
3) звертатися до відділу освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
4) захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
5) відмовлятися від додаткових освітніх послуг;
6) брати участь в покращенні оснащення педагогічного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надаючи благодійну допомогу, допомагати у проведенні ремонту, благоустрою, озелененні.
5. У дошкільному навчальному закладі № 15 батьки вихованців або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
1) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
2) поважати гідність дитини;
3) забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
4) виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
5) виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
6) своєчасно вносити плату за харчування дитини;
7) своєчасно повідомляти дошкільний заклад про заплановану відсутність вихованців, вказувати її причини та інформувати про хворобу дитини.
6. У дошкільному навчальному закладі № 15 права та обов’язки педагогічних працівників визначаються Законами України та іншими чинними нормативно-правовими актами України.
7. На посаду педагогічного працівника ДНЗ № 15 приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
8. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.
9. Педагогічних та інших працівників закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.
10. Вихователя-методиста призначає завідувач (директор) навчального закладу за погодженням з відділом освіти.
11. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу № 15 підлягають обов’язковому проходженню атестації відповідно до чинного законодавства України.
12. За результатами атестації педагогічних працівників ДНЗ № 15 визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне відповідне педагогічне звання.
13. За успіхи у роботі педагогічним працівникам ДНЗ № 15 встановлюється матеріальне та моральне заохочення відповідно до чинного законодавства України.
14. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:
1) на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
2) на участь у роботі органів самоврядування закладу;
3) на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
4) проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
5) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
6) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
7) об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
8) на захист професійної честі та власної гідності.
15. Педагогічні працівники зобов’язані:
1) дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового договору;
2) дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
3) забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
4) виконувати накази та розпорядження керівництва;
5) знати принципи роботи на комп’ютерній техніці (комп’ютер, принтер) на рівні впевненого користувача, сучасні інформаційні технології.
16. Права та обов’язки інших працівників закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу.
17. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.
18. Працівники закладу зобов’язані проходити періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.
19. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1. Дошкільний навчальний заклад № 15 очолює завідувач (директор). На посаду завідувача (директора) призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
2. Завідувача (директора) ДНЗ № 15 призначає на посаду та звільняє начальник відділу освіти Уманської міської ради.
3. Завідувач (директор) ДНЗ № 15:
1) відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
2) здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
3) видає, у межах своєї компетенції, накази та розпорядження, контролює їх виконання;
4) діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
5) розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;
6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
7) може вносити зміни у штатний розпис, в разі виробничої необхідності, з подальшим затвердженням відповідно до вимог чинного законодавства України;
8) може обирати форму ведення бухгалтерського обліку закладу за погодженням з відділом освіти Уманської міської ради відповідно до чинного законодавства (самостійне здійснення або через централізовану бухгалтерію відділу освіти);
9) контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників та посадові інструкції з охорони праці за погодженням з профспілковим комітетом;
11) забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і
правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
12) контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів
розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
13) підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадження новітніх педагогічних технологій;
14) організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
15) щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
4. З метою повноцінного виконання функцій, покладених на ДНЗ № 15 у дошкільному навчальному закладі створюється педагогічна рада.
Педагогічна рада дошкільного навчального закладу № 15 є колегіальним постійно діючим органом управління закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».
Головою педагогічної ради ДНЗ № 15 є його завідувач (директор). Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
До складу педагогічної ради ДНЗ № 15 входять завідувач (директор), вихователь-методист, вихователі, вчитель-логопед, соціальний педагог, практичний психолог, інструктори з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, секцій, медичні працівники, інші спеціалісти, а також, за згодою, голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Форма роботи педагогічної ради є її засідання.
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
5. Функції педагогічної ради дошкільного навчального закладу № 15:
1) оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей кожної вікової групи;
2) розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі;
3) визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
4) затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
5) обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
6) аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі;
7) визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;
8) розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу;
9) заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
10)затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності
педагогічних працівників та розглядає інші питання щодо покращення роботи дошкільного навчального закладу.
6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу ДНЗ № 15 та батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори (конференція) скликається не рідше одного разу на рік.
7. Функції загальних зборів (конференції) у дошкільному навчальному закладі № 15:
1) обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;
2) заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
3) розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;
4) затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.
Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
8. У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу № 15. Діяльність ради закладу регулюється Статутом. До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради закладу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Кількість засідань ради визначається за потребою.
9. Функції ради ДНЗ № 15:
1) організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
2) розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
3) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
4) погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
10. У дошкільному навчальному закладі № 15 може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу. Піклувальна рада (у складі від п’яти до одинадцяти осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ДНЗ № 15. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
11. Основні завдання піклувальної ради ДНЗ № 15:
1) співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов перебування дітей у закладі;
2) сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої баз закладу;
3) сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;
4) сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
5) організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
6) стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
7) всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
8) сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
12. У дошкільному навчальному закладі № 15 діють батьківські комітети, як добровільні органи громадського самоврядування, створені на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Легалізація та діяльність батьківських комітетів закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Матеріально-технічна база ДНЗ №15 включає будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у бухгалтерському балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Уманської міської ради, яка обслуговує заклад.
2. Вилучення основних оборотних коштів та іншого майна ДНЗ № 15 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
3. ДНЗ № 15 відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 15 здійснюється відповідно до чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.
2. Утримання, розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення закладу відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання дошкільних навчальних закладів фінансується за рахунок коштів засновника закладу через уповноважений ним відділ освіти Уманської міської ради. Засновник надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу № 15 є:
1) кошти засновника;
2) кошти, отримані від батьків або осіб, які їх замінюють;
3) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
4) інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
4. ДНЗ № 15 за погодженням із засновником має право:
1) закуповувати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
2) отримувати допомогу від підприємств, установ або фізичних осіб;
3) здавати в оренду або тимчасове використання майно, закріплене за ним для провадження освітньої діяльності у встановленому Уманською міською радою Порядку.
5. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Уманської міської ради.

XІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ № 15 є державна атестація, яка проводиться, у порядку встановленому чинним законодавством України.
2. Контроль за дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Уманської міської ради.
3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником.
4. Внутрішній контроль у закладі проводять відповідно до річного плану роботи.

XІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. Дошкільний навчальний заклад № 15 має право укладати угоди й договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства та інших нормативно-правових актів.
2. ДНЗ № 15, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної баз, власних фінансових коштів, має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками, створювати у встановленому МОН України порядку спільні об’єднанні заклади й навчальні центри, проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

XІІІ. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.Зміни та доповнення до діючого Статуту вносяться згідно з чинним законодавством України.