Вікова періодизація дитинства

Особистість є багаторівневою системою, яка поетапно формується впродовж усього життя.
Кожен вік є якісно особливим етапом і характеризуєть¬ся багатьма змінами. Особливості віку залежать від умов життя, стосунків з людьми, рівня розвитку психологічної структури особистості, знань і мислення, сукупності пев¬них фізіологічних ознак. У житті людини виокремлюють дошкільний, шкільний вікові періоди і період соціальної зрілості — дорослість. Кожен із них складається з відпо-відних вікових етапів, які характеризуються певними особливостями.
Критеріями розвитку дитини є анатомічні, фізіологіч¬ні, психологічні, педагогічні, фізичні показники стану ор¬ганізму. До анатомічних належать розвиток кісткової, м’язової, серцево-судинної та статевої систем. Фізіологічні охоплюють показники діяльності органів дихання, крово¬обігу, залоз внутрішньої секреції, нервової системи. Психологічні показники відображають особливості сприйнят¬тя, пам’яті, уяви, мислення, мовлення, темпераменту, ха¬рактеру. Показниками фізичного розвитку є зріст, вага, обсяг грудної клітки, стан м’язів. Педагогічні критерії визначають можливості розумового, морального, трудово¬го, естетичного, фізичного виховання дитини.
Своєрідне бачення умов і рушійних сил розвитку люд¬ських якостей на стадії дитинства, закономірностей пере¬бігу фізіологічних, сенсорних, емоційних, вольових та пі¬знавальних процесів, особливостей формування дитини як особистості засвідчує народний досвід виховання, згідно з яким періодизація дитинства здійснювалася за принци¬пом раннього залучення до праці:
— від народження до 2—3-х років — діти, які потребу¬ють особливої опіки батьків та інших членів сім’ї («Матері з рук не виходить, матері по п’ятах ходить»);
— від 3-х до 14-ти років — підготовка до активного життя. У межах цього етапу вирізняють два періоди: 1) до 7 років («до пастуха»); 2) від 7 до 14 років. П’ятирічна дитина — вже «підпасич», допомагає старшим дітям, а в 6— 7 років («як зуби почнуть випадати») — уже пастух. Дів¬чинка «год з шести тягає гребінку з валом, коли мати пряде», а з 7—8 років починає прясти;
— від 14 до 17—18 років — «готова робоча сила».
Ян Амос Коменський основою вікової періодизації вважав етапи виховання, кожен з яких триває шість ро¬ків: материнська школа, навчання у початковій школі; навчання в гімназії; завершення навчання. Французький педагог-гуманіст Жан-Жак Руссо (1712 —1778) виокрем¬лював два періоди розвитку: від народження до 2 років (час фізичного виховання); від 2 до 12 років (період роз¬витку «зовнішніх почуттів»). Костянтин Ушинський вважав перші сім років життя періодом першого дитинства і підготовки до шкільного навчання.
Згідно з концепціями періодизації дошкільного ди¬тинства виокремлюють три головні періоди розвитку про¬тягом перших шести років життя дитини, кожен з яких є кроком до загальнолюдських цінностей, нових можливос¬тей пізнавати, емоційно освоювати і перетворювати світ. Ці періоди відмежовані один від одного рівнем психічного розвитку дитини. Кожен попередній створює умови для наступного, їх послідовність не може бути штучно «зміне¬на» у часі: немовлячий період (перший рік життя), раннє дитинство (від одного до 3-х років), дошкільне дитинство (від 3-х до 6—7-ми років).
Сучасна психологія вирізняє такі періоди загального дитинства:
— немовля (від народження до року; окремо акценту¬ється на першому місяці як періоді народженості);
— переддошкільне (раннє) дитинство (від 1 року до З років);
— дошкільне дитинство (від 3 до 6 років);
— молодший шкільний вік (від б до 11 —12 років);
— середній шкільний вік (підлітковий) (від 12 до 15 років);
— старший шкільний вік (юнацький) (від 15 до 18 років).
Педагогічна вікова періодизація, що виходить із зав¬дань виховання дітей на різних етапах дошкільного ди¬тинства і відображає практику їхнього навчання і вихо¬вання у дошкільних закладах, зумовлює поділ дитинства на ранній вік (від народження до 2 років), молодший до¬шкільний вік (від 2 до 4 років), середній дошкільний вік (від 4 до 5 років), старший дошкільний вік (від 5 до 6 — 7 років). Особливо важливий останній рік дошкільного ди¬тинства, який передує навчанню в школі. Програми вихо¬вання дітей у дошкільних закладах складені за окремими роками життя або віковими періодами для конкретизації завдань, змісту і методів виховання і навчання.