ПЕРЕДМОВА

Любов до Батьківщини починається з любові до рідного краю де народився , де світять зорі дитинства. Однією із форм вивчення рідного краю є краєзнавча робота .
Краєзнавство – сукупність спадщини , залишеної нам минулими поколіннями . Це — жива легенда та бабусині перекази , звичаї рідного краю та багатства надр, полів, лісів, трудові здобутки .
Краєзнавство насамперед — це золотий запас нашої духовності .

« Історична пам’ять — це фундамент людської культури »
Д.С.Лихачов.

Одним із принципів Державної національної програми «Освіта.Ук¬раїна XXI століття» є національна спря¬мованість освіти, що полягає в її ор¬ганічному поєднанні з історією і тра¬диціями, збереженні та збагаченні куль¬тури українського народу.
З відродженням національної культу¬ри, очищенням джерел історичної
пам’яті, відновленням принципів глас¬ності, демократизації, гуманізації
ак¬тивізується природний процес пошуку педагогами нового,
ефективного у вихо¬ванні та навчанні дошкільників. І сьо¬годні, коли
відбувається активне повер¬нення до джерел народного буття, до
історії народу, до традиційної обрядо¬вості, фольклорного та
етнографічного багатства, які сягають у глибину століть, постало питання:
— з якого віку слід при¬лучати особистість до спадщини свого народу,
— які завдання слід вирішувати, до яких результатів прагнути для закладання будь-яких основ вихов¬ного процесу.

Про важливість залучення дитини до культури свого народу написано дуже багато , оскільки звернення до нащадків та їх спадщини виховує повагу , гордість за землю на якій живеш . Велике значення у соціально-моральному вихованні має ознайомлення дошкільнят з історичною , культурною , національною , географічною , природно-екологічною своєрідністю свого регіону
Виходячи з цього робота з краєзнавства включає в себе цілу низку завдань:
• виховання у дошкільнят любові до рідного міста , вулиці, поваги до праці
• формування у малих уманчан уявлення про географічне розташування нашого краю , уявлення дітей про флору і фауну та бережного відношення до них ;
• розвиток соціально-моральних якостей : гордість, гуманність , бажання зберегти та примножити багатства свого краю та інтересу до традицій та промислу края;
• розширення історичних знань про рідний край
• виховання любові до природи рідного краю через пряме спілкування з нею , сприймання її красоти та розмаїття .
• знайомство дітей з символами Уманщини ( герб , прапор )
При вирішуванні цих завдань успіх може бути лише за умови активної взаємодії наших вихованців з навколишнім світом , через гру, предметну діяльність , спілкування , навчання , працю та інші види діяльності – так як виховують у дитини не тільки громадянські почуття а і формують його взаємовідношення з дорослими та однолітками. Здійснення громадянського виховання дошкільнят на краєзнавчому матеріалі , виходить з таких принципів :
• Включення ознайомлення дітей з рідним містом у цілісний освітній процес.
• Введення нового матеріалу у роботу з дітьми за принципом поступового переходу від того, що ближче дитині, до загальнішого, культурно – історичних фактів.
• Формування особистісного ставлення до фактів, подій з життя міста, створення умов для активного прилучення вихованців до навколишньої дійсності.
• Прилучення дітей до історії, культури, культурної спадщини минулого, природи рідного міста.
Велике значення для виховання дітей інтересу та любові до рідного краю має найближче оточення. Задача педагога відібрати найбільш доступні враження для дитини, тому починає роботу по вихованні любові до рідного краю , педагог має сам досконало його знати.
Відбір відповідного матеріалу дає можливість сформувати у дошкільнят уявлення про те чим славиться його край. Рідне місто… Треба показати дитині що рідне місто славиться своєю історією, традиціями, пам’ятними місцями , пам’ятниками, кращими людьми.
Які відомості та поняття про рідне місто мають засвоїти діти ?

*Увагу дітей старшого віку потрібно сконцентрувати до об’єктів які розташовані на ближчих вулицях : школа, кінотеатр, пошта, аптека іт. д. розповісти про їх призначення, підкреслити що все це створено для людей.
*Діапазон об’єктів з яким знайомлять старших дошкільників розширяється – це район і мсто в цілому, історичні місця і пам’ятники, дітям пояснюють в честь кого вони зведені. Дають знання назв свого міста, вулиці а також в честь кого вони названі.

*Екскурсії проводяться по місту, на природу, спостереження за працею дорослих, де кожна дитина починає усвідомлювати що праця об’єднує людей, потребує від них злагодженості, взаємодопомоги, знання свого діла. І тут велике значення має знайомство дітей з народним промислом рідного краю, його умільцями.
Найбагатший за змістом, розділом роботи це ознайомлення дітей з природою рідного краю. Тільки спілкуючись із природою, ми починаємо осягати розумом єдність людини з нею. Як свідчить життя ще подекуди трапляються не поодинокі випадки порушення правил поведінки на природі, тому формування елементарного природо – охоронного світогляду у вихованців має займати особливе місце. Той хто любить природу не буде її нищити. Виходячи із цього подаються дітям доступні знання про природу рідного краю, при чому нові знання вони здобувають , як результат особистих відкриттів і ґрунтуються на раніше сформованих уявленях. Формуються у дітей уявлення , що природа цілісний організм, у якому існують повітря, вода, грунт, рослини, тварини і люди. Цікаві розповіді й повідомлення про флору та фауну, які занесені до Червоної книги Черкащини , сприяють вихованню дбайливого ставлення дітей до всього живого.
Особливістю даних методичних рекомендацій Є :

— розширення кола уявлень дітей про історію рідного міста , її минулого та сучасного, про культурні традиції та природу.
— ознайомлення з якими сприяє вихованню любові до свого на¬роду, рідного краю, інтересу до ма¬теріальних (житло, одяг, кулінарія, предмети побуту і вжитку, ремесла тощо) і духовних (традиції, звичаї, об¬ряди, фольклор тощо)
цінностей ук¬раїнців.
При доборі змісту занять варто до¬тримуватися принципів доступності, послідовності, систематичності, дос¬товірності, пізнавальності тощо.